• Logo Funduszy Europejskich
 • Logo Dolnego Śląska
 • Logo Unii Europejskiej

Działania i rezultaty

Działania i rezultaty

Przewidywane ścieżki wsparcia:

Ścieżka dla ucznia:

 • Indywidualne doradztwo zawodowe(4 godziny)
 • Specjalistyczne szkolenie (90 godzin)
 • Staż (150 godzin)

Ścieżka dla nauczyciela:

  • 40 godzin indywidualnych szkoleń/konsultacji
  • wiedza i trendy w obszarze informatyczno – elektronicznym

Planowane działania są wynikiem diagnoz jakie szkoły wykonały przy wsparciu konsultantów z Vedius.

Diagnozy wykazały następujące potrzeby:
• Konieczność ciągłego dostosowania kształcenia do zmieniającego się rynku pracy poprzez ciągły i ścisły kontakt szkół ze środowiskiem biznesu i uczelniami wyższymi. Szkoły potrzebują wytyczenia ścieżki współpracy co pozwoliłoby im na wdrażania nowoczesnych technologii w kształceniu zawodowym oraz uaktualnianie wiedzy przez nauczycieli przedmiotów zawodowych – jest to celem niniejszego projektu. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku Szkoły (ZSTiE, EZN, ZSiPKZ) zdecydowały się na otwarcie nowych kierunków w tym również tych funkcjonujących dopiero od bieżącego roku (Technik programista, technik energetyk) – tu w szczególności Szkoły potrzebują wsparcia.
• Wdrażanie najnowszych technologii w szkołach i oswajanie uczniów z zaawansowanymi technologiami – w wyniku szerokich konsultacji przedstawicieli szkół, informatyków z CSI Vedius oraz konsultantów IBM, CISCO i Politechniki Wrocławskiej stworzona została koncepcja stworzenia dla szkół chmury obliczeniowej. Dla celów dydaktycznych najbardziej efektywnym rodzajem chmury obliczeniowej jest model SaaS, który udostępnia użytkownikowi infrastrukturę teleinformatyczną (m.in. serwery), bazy danych. Ponieważ Szkoły chciałyby korzystać z obu rozwiązań dlatego stworzony został plan wdrożenia chmury dla wszystkich szkół z pełną infrastrukturą sprzętową umieszczoną w ZSTiE. Najistotniejsze zalety tego rozwiąznia to możliwość dostępu do aplikacji zainstalowanych w „chmurze” przez wszystkie szkoły biorące udział w projekcie, centralna administracja oprogramowaniem i przestrzenią dyskową, możliwość dostępu przez uczniów do materiałów dydaktycznych opracowanych przez nauczycieli w trybie online z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. Szkoły będą mogły zatem dysponować elastycznie infrastrukturą teleinformatyczną, jaka jest potrzebna w danej chwili ze względu np. na testowanie aplikacji wykonanych przez uczniów i w związku z tym nie musi na stałe posiadać rozbudowanego sprzętu teleinformatycznego. Włączenie się szkół w technologie chmur obliczeniowych jest korzystne w wielu aspektach. Wprowadzenie takich rozwiązań w edukacji spowoduje automatyczne podniesienie standardu kształcenia w szkołach.
• Wspieranie zawodów, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy – często zdarza się, że w przypadku zawodów składających się z kilku kwalifikacji szczególne zapotrzebowanie rynku pracy jest na wąską specjalizację w obrębie danego zawodu czyli jedną z kwalifikacji.

Innowacyjność projektu to zatem m.in. wyjście poza standardowe ramy doradztwo>szkolenie>staż w kierunku wdrażanie długofalowego procesu współpracy trójstronnej szkoła>przedsiębiorstwa>uczelnie, podniesienie standardów kształcenia w szkołach na wzór standardów szkół wyższych z wykorzystaniem najnowszych technologii i rozwiązań stosowanych w nowoczesnych firmach.  Przystosowanie uczniów do rzeczywistych warunków pracy – działanie to będzie realizowane zarówno dzięki dwóm powyżej opisanym, jak i dzięki doradztwu zawodowemu i stażom zawodowym. To właśnie doradztwo zawodowe pomoże wytyczyć ścieżkę kariery uczniowi i skierować go na staż w odpowiednie miejsce. Dolnośląskie przedsiębiorstwa biorące udział w konsultacjach zadeklarowały chęć włączenia się w proces kształcenia tak, aby szkoły wypuszczały na rynek pracy absolwentów o poszukiwanych kwalifikacjach i umiejętnościach. Służyć temu będą również specjalistyczne szkolenia dla uczniów, ukierunkowane zarówno na zdobycie umiejętności na konkretne stanowiska w firmach jak i mające na celu unowocześnienie warsztatu dydaktycznego nauczycieli.


Zwiększenie mobilności o otwartości na zmiany w tym również na potencjalne przekwalifikowanie zarówno uczniów jak i nauczycieli – dynamicznie zmieniający się rynek pracy powoduje konieczność kreowania pracownika otwartego na zmiany, adaptację do szybko zmieniających się technologii i narzędzi pracy. W projekcie cel ten będzie realizowany poprzez zapoznanie uczniów i nauczycieli z najnowszymi technologiami informatycznymi. Powyższe działania cechowały się będą trwałości rezultatów tj. po zakończeniu niniejszego projektu wypracowane w trakcie projektu mechanizmy działania będą funkcjonowały nadal. 

Nasze najnowsze

Aktualności

Zobacz więcej
Zakończenie projektu - podsumowanie
04 Październik 2022

Zakończenie projektu - podsumowanie

Zakończyliśmy projekt "Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego" W trudnym czasie związanym z Covid-19 udało się zrealizowa..

Rekrutacja do drugiej edycji projektu
16 Wrzesień 2021

Rekrutacja do drugiej edycji projektu

Podsumowanie 1 edycji projektu
16 Wrzesień 2021

Podsumowanie 1 edycji projektu

Strefa ucznia Strefa ucznia

Strefa

Ucznia

 • Doradztwo zawodowe, coaching, planowanie kariery
 • 90 godzin specjalistycznych szkoleń  
 • Staże zawodowe / aktywizacja zawodowa
Strefa nauczyciela Strefa nauczyciela

Strefa

Nauczyciela

40 godzin indywidualnych szkoleń/konsultacji

 • Wiedza i trendy w obszarze informatyczno – elektronicznym
 • Kompleksowe szkolenia w zakresie nauczanych przedmiotów/obszarów kształcenia