• Logo Funduszy Europejskich
  • Logo Dolnego Śląska
  • Logo Unii Europejskiej

Idea i cel

Idea i cel

Celem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych dopasowanych do regionalnego rynku pracy przez 320 uczniów oraz poprawa efektywności kształcenia 5 szkół objętych wsparciem, poprzez doposażenie tych placówek, wdrożenie nowoczesnych technologii w nauczaniu i nabycie kwalifikacji/kompetencji kadry nauczycielskiej.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.08.2020r. do 31.07.2022r.

Wsparciem zostaną objęci uczniowie i nauczyciele z grup zawodów i obszarów: elektryczno-energetycznych, elektronicznych, informatyczno-telekomunikacyjnych, mechaniczno-mechatronicznych oraz administracyjno – usługowych.

Udział w specjalistycznych kursach i stażach zawodowych oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym przyczyni się do podniesienia zdolności do zatrudnienia uczniów w zawodach z branży ICT, elektromechanicznej, budownictwa, transportu i logistyki na lokalnym rynku pracy. Podniesienie kwalifikacji kadry nauczycielskiej (32osoby) indywidualne szkolenia oraz transfer technologii z przedsiębiorstw do szkół oraz transfer wiedzy i nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych z uczelni do szkół przyczyni się do poprawy jakości kształcenia.

Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowane problemy i potrzeby szkół:
• Konieczność ciągłego dostosowania kształcenia do zmieniającego się rynku pracy poprzez ciągły i ścisły kontakt szkół ze środowiskiem biznesu i uczelniami wyższymi
• Wdrażanie najnowszych technologii w szkołach i oswajanie uczniów z zaawansowanymi technologiami
• Wspieranie zawodów, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy
• Przystosowanie uczniów do rzeczywistych warunków
• Zwiększenie mobilności o otwartości na zmiany w tym również na potencjalne przekwalifikowanie zarówno uczniów jak i nauczycieli
• Modernizacja techniczna szkół

 

Nasze najnowsze

Aktualności

Zobacz więcej
Rekrutacja do drugiej edycji projektu
16 Wrzesień 2021

Rekrutacja do drugiej edycji projektu

Rozpoczęliśmy działania rekrutacyjne do drugiej edycji projektu „Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego”. Rekrutacja będz..

Podsumowanie 1 edycji projektu
16 Wrzesień 2021

Podsumowanie 1 edycji projektu

Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego
07 Październik 2020

Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego

Strefa ucznia Strefa ucznia

Strefa

Ucznia

  • Doradztwo zawodowe, coaching, planowanie kariery
  • 90 godzin specjalistycznych szkoleń  
  • Staże zawodowe / aktywizacja zawodowa
Strefa nauczyciela Strefa nauczyciela

Strefa

Nauczyciela

40 godzin indywidualnych szkoleń/konsultacji

  • Wiedza i trendy w obszarze informatyczno – elektronicznym
  • Kompleksowe szkolenia w zakresie nauczanych przedmiotów/obszarów kształcenia