• Logo Funduszy Europejskich
 • Logo Dolnego Śląska
 • Logo Unii Europejskiej

Rekrutacja

Rekrutacja zostanie przeprowadzona na początku. I sem. roku szkolnego 2020/21 (dla 160 uczniów) i I semestru roku szkolnego 2021/22 (dla kolejnych 160 osób) z zachowaniem zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych. Za przeprowadzenie naboru odpowiedzialni będą Koordynatorzy szkolni. 

Zasady rekrutacji opisane są w ogólnodostępnym regulaminie. 

Kursy przeznaczone są dla osób z najlepszymi wynikami z przedmiotów nauczania (śr. ocen na świadectwie roku szk. 2019/20 i/lub 2020/21) - waga punktowa (WP): cel-6, bdb-5, db-4, dst-3, dop-2. W przyp. uzyskania tej samej liczby punktów o udziale w P zadecyduje opinia nauczyciela praktycznej nauki zawodu w porozumieniu z dyrekcją (dodatkowy 1 pkt). Dodatkowy 1 pkt zostanie przyznany za niskie dochody w rodzinie (oświadczenie rodziców/opiekunów) i/lub 1 pkt za zamieszkiwanie na obszarach wiejskich.

Wsparcie w zakresie podwyższania kwalifikacji nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu przewidziano dla 32 nauczycieli szkół objętych wsparciem.

Na podstawie zgłoszeń i przyznanych pkt utworzone zostaną listy rankingowe uczestników z każdej Szkoły (każdej ze szkół zagwarantowano min. 20% miejsc), a w dalszej kolejności podpisane deklaracje uczestnictwa w projekcie. Osoby zainteresowane, które z braku miejsc nie dostaną się do wybranej grupy  będą umieszczeni na liście rezerwowej.

 

 

Koordynatorzy szkolni
 • Zespół Szkół Technicznych i Elektronicznych we Wrocławiu - Wicedyrektor Wiktor Zientara
 • Elektroniczne Zakłady Naukowe we Wrocławiu - Kierownik Szkolenia Praktycznego Tomasz Winiarski
 • Zespół Szkół nr 8 we Wrocławiu - Wicedyrektor Krzysztof Szczepański
 • Zespół Szkół nr. 18 we Wrocławiu - Wicedyrektor Danuta Matuszewska
 • Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego- Wicedyrektor Aleksander Milcin

 

Nasze najnowsze

Aktualności

Zobacz więcej
Rekrutacja do drugiej edycji projektu
16 Wrzesień 2021

Rekrutacja do drugiej edycji projektu

Rozpoczęliśmy działania rekrutacyjne do drugiej edycji projektu „Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego”. Rekrutacja będz..

Podsumowanie 1 edycji projektu
16 Wrzesień 2021

Podsumowanie 1 edycji projektu

Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego
07 Październik 2020

Wspieramy zawody przyszłości w szkołach województwa dolnośląskiego

Strefa ucznia Strefa ucznia

Strefa

Ucznia

 • Doradztwo zawodowe, coaching, planowanie kariery
 • 90 godzin specjalistycznych szkoleń  
 • Staże zawodowe / aktywizacja zawodowa
Strefa nauczyciela Strefa nauczyciela

Strefa

Nauczyciela

40 godzin indywidualnych szkoleń/konsultacji

 • Wiedza i trendy w obszarze informatyczno – elektronicznym
 • Kompleksowe szkolenia w zakresie nauczanych przedmiotów/obszarów kształcenia

Informacje o projekcie

Partnerzy i Beneficjenci projektu

Liderem projektu jest Centrum Szkoleń Informatycznych VEDIUS.

Partnerzy: Centrum Wspierania Przedsiębiorczości z Wrocławia, Gmina Wrocław oraz Powiat Dzierżoniowski.

Wsparciem w Projekcie zostanie objętych 5 dolnośląskich szkół: Zespół Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu, Elektroniczne Zakłady Naukowe we Wrocławiu, Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu, Zespół Szkół nr 8 we Wrocławiu, Zespół Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie, a także ich uczniowie i kadra nauczycielska.

Organem prowadzącym ZSTiE, EZN, ZS18 oraz ZS8 jest Gmina Wrocław, organem prowadzącym ZSiPKZ jest Powiat Dzierżoniowski.

Pobierz dokumenty potrzebne do rekrutacji.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych dla uczniów i nauczycieli

Pobierz pliki